وجه تسميه روستاي قوزلو

یازار :   قوزدولو

درباره نام قديمي اين روستا اطلاعاتي كه در دست داريم اين است كه از چندين سده گذشته، اين محل بنام قوزلو و غوزلو شناخته مي شده است. درباره علت نامگذاري آن به قوزلو يا غوزلو چند نظر وجود دارد؛ يكي اينكه عده اي از مورخان معتقدند كه نام همه روستاهايي كه فعلاً در آذربايجـــــان بنام قــــــوزلو شناخته مي شوند از نام طايفه «اوغوز» كه عربها «غُز» مي گفتند، گرفته شده است.
اوغوزها يا غوزها، جد توركان امروزي منطقه آذربايجان بشمار مي روند و بنا به نوشته آقاي نيايش در صفحه21 كتاب آذربايجان و هويت «سيل عظيمي از اوغوزها در قرن يازدهم ميلادي وارد ايران شده و بويژه در قسمتهاي شمال غربي كشورمان ساكن گشتند». بالطبع مغان هم بعنوان يكي از بهترين و خوش آب و هواترين منطقه شمال غرب كشور يعني آذربايجان، محل سكونت اين قوم بوده است و روستاي قوزلوي فعلي هم كه در يكي از بهترين نقاط مغان واقع شده، محل سكونت اين قوم بوده و نام خود را از همان قوم گرفته است.
نظر ديگر درباره وجه تسميه قوزلو اينست كه، عده اي معتقدند چون در توركي به درخت گردو «قوز» هم گفته مي شود و در اين روستا باغات گردوي فراواني وجود دارد، پس نام آن به همين علت به قوزلو معروف شده است. اما با تأمل در اين موضوع مي بينيم كه اين نظريه به چند علت زياد قابل استناد نيست چون؛
اولاً در بيشتر روستاهاي تورك زبان كشورمان، باغات گردوي زيادي وجود دارد ولي هيچ وقت قوزلو ناميده نشده اند. پس اگر اين نظر صحيح بود بايد همه اين روستاها امروزه به اين نام ناميده مي شدند.
ثانياً امروزه روستاهاي زياد وجود دارند كه قوزلو ناميده مي شوند در حاليكه هـــــيچ درخت گردويي در آنها ديده نمي شوند.
ثالثاً اگر به فرض اينكه وفور درختان گردو سبب ناميدن اين روستا به قوزلو شده باشد پس اين درختان گردو را چه كساني كاشته اند و اين محل را كه به كاشتن درخت گردو در آن اقدام كرده اند چه مي ناميده اند؟
به نظر نگارنده آنچــه درباره وجه تسميه اين روستا قابل قبول و صحيح است، اين است كه اين روستا بعد از اسكان اوغوزها در آن به اوغوزلو، غوزلو و قوزلو معـروف شده و اين طايفه اقدام به كاشت درختان گردو در آن نموده اند و همين درختان گردو، امروزه عده اي را در خصوص وجه تسميــــه آن دچار اشتباه ساخته است. پس نام اصلـــــي و قديمــــــي اين روستا «غوزلو» مي باشد، اما چون «مخرج «غ» در هجاي اوّل واژگان تــــــركي [تـــــوركـــــــــي] نمي آيد
[1]
» نام اين روستـــا بصورت قــوزلو (gozloo) درآمده است.
[1] - ارشادي فرد، عادل؛ فرهنگ واژگان ... ص 186.

  • [ ]